Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Osoby niepełnosprawne

Pomoc w sprawie języka migowego.

Urząd Gminy w Krasocinie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia usługę tłumacza języka migowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z usługi proszone są o kontakt:

z P.  Agnieszką Zygmunt:
Inspektor ds. księgowości budżetowej, kadr.
Pokój nr 5, tel. 41 3917026 wew. 114.

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LOKALI WYBORCZYCH

Urząd Gminy Krasocin zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 3917026.

 DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm. ), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:

a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,

b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego

 2. Xero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

3. Xero aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia,

4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Krasocin z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.doc

W związku z realizacją rekomendacji w ramach projektu "Badanie wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim" Gmina Krasocin informuje, że w związku z trwającym remontem budynku UG początek i koniec biegu schodów wyróżniony będzie wraz z zakończeniem prac budowlanych. 

Jednocześnie trwają prace nad realizacją rekomendacji związanych z utworzeniem zakładki na stronie www zapewniającej osobom niepełnosprawnym możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków na temat kontaktu z naszą instytucją oraz prace nad pełną dostępnością stron internetowych UG i GOPS w Krasocinie, których zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku. 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00