Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

 Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XXXII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXI. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie;
3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów;
4) akceptacji zawiązania Partnerstwa przez Gminę Krasocin do realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa rewitalizacja szansą n a wielokierunkowy rozwój Krasocina";
5) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
6) sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin;
7) użyczenia części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cieśle stanowiącej własność Gminy Krasocin dla Stowarzyszenia ,,Wspólnie dla gminy";
8) użyczenia części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czostków  stanowiącej własność Gminy Krasocin dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie;
9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w miejscowości Krasocin;
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krasocin stanowiącej własność Gminy Krasocin;
11) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
13) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
14) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024;
15) zmian w budżecie gminy na 2017 r.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wnioski, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad XXXII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00