Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 18 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan

Sesja Rady Gminy Krasocin

 b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXII. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę podmiotowi zewnętrznemu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Krasocinie;
2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
3) Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin, dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin, w rejonie skrzyżowania
ul. Wyzwolenia i ul. Księdza Urbańskiego;
5) zmieniającej uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Samorządowej Instytucji Kultury w Krasocinie pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie;
6) rozpoczęcia działań dotyczących osiedlenia się na terenie Gminy Krasocin rodziny polskiego pochodzenia, w ramach procedury repatriacyjnej;
7) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krasocin na lata
2018-2022;
8) zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasocin;
9) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krasocin;
10) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obr. geod. Gruszczyn stanowiącej własność Gminy Krasocin;
11) użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Bukowa wraz ze składnikami znajdującymi się na jej terenie stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasocin na rzecz Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy "Bucovia" Bukowa;
12) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024;
13) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
14) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018-2025;
15) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2018 rok.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wnioski, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad XXXIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00