18/09 2018

Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krasocinie przypomina przedsiębiorcom, że w dn. 30 września  br. upływa termin na wniesienie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. Opłatę powyższą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin: Nr 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049.

 W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty III raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487), powiększonej o 30% tej opłaty. Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.