Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 22 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Cezary, Tymoteusz

Przypomnienie o obowiązkach przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krasocinie przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, a także wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy Krasocin: nr 30 8525 0002 0010 00112 0043 0049, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

    złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4 w/w ustawy,
    w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku – art. 111 ust. 7 w/w ustawy.

Jeśli w danym roku kalendarzowym kończy się ważność zezwolenia ( zezwoleń)- opłaty, za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) dokonuje się w terminie 31 stycznia br.  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia( zezwoleń).

Np. Przedsiębiorcy kończy się w dn. 31 marca 2019r. ważność zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz na piwo, wówczas w terminie do dn.  31 stycznia 2019r. ma obowiązek złożenia  oświadczenia o rocznej sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz dokonania opłaty za powyższe zezwolenia za okres 01.01.2019r. do 31.03.2019r.

Wysokość powyższej opłaty oblicza się następująco:

Opłata roczna 525 zł /365 dni( ilość dni w roku kalendarzowym) x 90 dni (ilość dni w okresie 01.01.2019r. do 31.03.2019r.) =

Jeśli w poprzednim roku kalendarzowym przekroczono dla w/w rodzaju alkoholu  ustawowy próg sprzedaży tj. kwotę 37.500 zł, wówczas opłatę roczną( wymaganą do obliczenia wysokości  powyższej opłaty)  oblicza się następująco:

1,4% x ogólna wartość sprzedaży w/w rodzaju alkoholu  w roku poprzednim ( tj. podana w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim ) =

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:

1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

    do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
    od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    powyżej 18% alkoholu

który nie złoży do 31 stycznia 2019 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 2 marca 2019 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

    30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – 157,50 zł
    30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 157,50 zł
    30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, 630,0 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5 w/w ustawy, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5 w/w ustawy.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

    do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
    od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    powyżej 18% alkoholu

który nie zapłaci do 31 stycznia 2019 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 2 marca 2019 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 w/ w ustawy dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

    30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – 157,50 zł
    30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 157,50 zł
    30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, 630,00 zł.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

    37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
    37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
    77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2018roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2019 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 2 marca 2019 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

(wzor_oswiadczenia.docx 1,9 kB)

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00