Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 4 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, biblijnych, sportowych oraz w Etapie Wojewódzkim XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.
6. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2018 rok:

1)  debata nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2018 rok;
2)  powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok;
2) przedstawienie opinii Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok;
3) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin;
5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin;
6) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Powzięcie uchwał w sprawie:

1) projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;
4) rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców Gminy Krasocin dotyczącej podjęcia działań związanych z budową sieci kanalizacyjnej lub rozwiązaniem tego problemu w sołectwach Gminy Krasocin: Jakubów, Stojewsko, Brygidów, Karolinów, Wojciechów, Mieczyn;
5) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
7) zmian w budżecie gminy na 2019 r.

9. Wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00