Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 14 Grudzień 2019    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 14 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Gminy za I półrocze 2019r.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Krasocin „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno;
4) uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2019;
5) uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku;
6) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze;
7) zmiany nazwy Szkoły Filialnej w Brygidowie na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Krasocinie;
8) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych;
10) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników;
11) opłaty targowej;
12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
13) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00