Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 28 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_220_n_IMG_20190708_083233.jpgWójt Gminy Krasocin, informuje o ogłoszeniu III przetargu  na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN model AO909 L.05.S.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin
Tel. (41) 39 17 026
faks (41) 39 17 010

strona internetowa: www.krasocin.com.pl

Cena wywoławcza wynosi: 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży (netto) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu:  autobus marki AUTOSAN, model A0909L.05.S,
b) nr rejestracyjny: TLW FA58,
c) rok produkcji: 2008,
d) data pierwszej rejestracji: 05.11.2008 r.,
e) Nr VIN:  SUADW3CFT8S680930,
f) całkowity przebieg: 227 135,6 km,
g) dopuszczalna masa całkowita: 12 000 kg,
h) przeznaczenie pojazdu: autobus szkolny,
i) liczba miejsc: 41+1, liczba miejsc stojących 10,
j) pojemność silnika: 4 461,70 cm3 i mocy 130,45k
k) kolor powłoki lakieru: pomarańczowy,
l) badanie techniczne ważne do: 2019-10-05
m) wyposażenie: wyposażenie standardowe; ABS, ogrzewanie postojowe, tachograf.

3. Wadium:

a) Wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu co stanowi kwotę 2 500,00 zł.
b) wadium wnosi się wyłącznie w gotówce, numer konta sprzedającego: Bank Spółdzielczy O/ w Krasocinie  19 8525 0002 0010 0012 0043 0005,
c) wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23.09.2019r.
d) wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przelewem na podany przez uczestnika rachunek nie później niż przed upływem 7 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
e) tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz przedmiot przetargu,
f) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, którego wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży,

4. Miejsce, termin składania ofert :

1). Ofertę na formularzu (załącznik nr 1) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krasocin w terminie do 27 września 2019 roku do godz. 900 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup Autobusu Autosan A0909L”.
2). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 września o godz. 915 w Urzędzie Gminy w Krasocinie sala nr 1.
3). W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Urzędu Gminy, a nie data jej nadania.

5. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Autobus będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w ustalonych wcześniej dniach w godzinach pracy Urzędu Gminy pod adresem:

ul. Godlewskiego 11, 29- 105 Krasocin
Osoba do kontaktu: P. Grzegorz Dyksiński tel. 41 39 17 026  w. 125

6. Wójt Gminy Krasocin zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu  bez podania przyczyn.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pisemna w toku postępowania przetargowego (załącznik nr 1) powinna zawierać:

• Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę (firmy), adres siedziby oferenta, NIP, telefon kontaktowy, e-mail
• Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub w przypadku rezygnacji z oględzin że ponosi odpowiedzialność za wynikające z tego skutki.
• Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem),

8. Zasady odrzucenia oferty;

1). Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:

• Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
• Zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza,
• Oferta nie zwiera danych i dokumentów wymienionych w pkt 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2). O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy;

1). Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi oferent (nabywca).
2). Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3). Wydanie przedmiotu sprzedaży i wystawienie faktury VAT nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Gminy Krasocin nr 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 zaoferowanej ceny pomniejszonej o kwotę wadium.
4). W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży autobusu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pod nr tel. 41 39 17 026 wew. 113

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.doc

 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA
 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA
 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00