Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) zwołuję XV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:   
1. Otwarcie obrad XV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Zastępcę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
5. Informacja Wojewody Świętokrzyskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Krasocin i Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021”;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Szkoły Filialnej w Brygidowie
na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Krasocinie;
3) Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
4) zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle, stanowiącej własność Gminy Krasocin;
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok;
7) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019 - 2026;
9) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad XV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00