Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 23 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) zwołuję XVI. Sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XVI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2019;
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
3) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, posiadającym ostatnie miejsce zameldowania na terenie gminy Krasocin;
4) określenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sal gimnastycznych w publicznych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin;
5) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
6) zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lipie, na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, stanowiących własność Gminy Krasocin;
7) nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości zajętej pod przepompownie ścieków położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle gmina Krasocin;
8) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2020 rok;
9) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok;
10) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”;
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019 – 2026;
12) zmian w budżecie gminy na 2019 r.;
13) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020 – 2030;
14) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2020 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XVI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00