Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 8 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), w zw. z §26 ust. 1 pkt 2 oraz §28 ust. 6 Uchwały Nr XLI/400/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4728) zwołuję nadzwyczajną XIX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 marca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w remizie OSP w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 2.

 Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XIX. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
2) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu;
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Wieś, stanowiących własność Gminy Krasocin;
4) wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w obrębie ewidencyjnym Krasocin na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie;
5) wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Krasocin działek o nr ew. 18/1, 21/1, 371/2 i 298/76 położonych w obrębie ewidencyjnym Bukowa;
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  położonej  w  obrębie ewidencyjnym Ostrów, stanowiącej własność Gminy Krasocin na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020 - 2030;
9) zmian w budżecie gminy na 2020 r.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XIX. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00