Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty II raty 2020r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krasocinie przypomina przedsiębiorcom, że w dn. 31 maja br. upływa termin na wniesienie II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. Opłatę powyższą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin: Nr 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049.

W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty II raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) powiększonej o 30% tej opłaty. Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Ponadto informujemy, że w obowiązujących aktualnie przepisach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” nie wprowadzono rozwiązań, umożliwiających przedsiębiorcom przesunięcie terminów bądź umorzenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z tym zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wysokość opłat za zezwolenia czy terminy wpłat pozostają bez zmian.

Aktem prawnym, w którym zawarto m.in. zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wysokość opłat za zezwolenia czy terminy wpłat jest ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która obowiązuje jednolicie na terenie całego kraju i żaden samorząd gminny nie może zmienić tych regulacji ani tym bardziej wprowadzić „ własnych”. Jedynie Parlament RP może wprowadzić zmiany w przepisach powyższych ustaw, dzięki którym możliwe byłyby w/w udogodnienia dla przedsiębiorców, posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym na dzień bieżący nie ma podstaw prawnych umożliwiających przesunięcie terminu płatności lub zwolnienie z powyższej opłaty.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00