Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 15zzx 140 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4728) zwołuję XXI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 Proponowany porządek sesji:   
1. Otwarcie obrad XXI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za 2019 rok.
5. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
2) przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
3) planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;
4) sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin;
5) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem;
6) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”);
7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w miejscowości Cieśle;
8) zmieniająca Statut Gminy Krasocin;
9) zmian w budżecie gminy na 2020 r.
7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad XXI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00