Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 20 20 r. poz. 713), §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4728) zwołuję XXII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 25 czerwca 20 20 r. (czwartek o godz. 10 .00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie ul. Floriańska 1.

 Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.
6. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2019 rok

1) debata nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie g miny za 2019 rok;
2) powzięcie uchwały w sprawie u dzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżet u gminy za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok;
2) przedstawienie opinii Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok;
3) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2019 rok;
4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin;
5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin;
6) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

8. Powzięcie uchwał w sprawie
1) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin;
4) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;
5) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w miejscowości Cieśle;
6) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle;
7) rozpoczęcia działań dotyczących osiedlenia się na terenie Gminy Krasocin rodziny polskiego pochodzenia, w ramach procedury repatriacyjnej;
8) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krasocinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020 - 2030;
10) zmian w budżecie gminy na 2019 r.

9. Wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XXII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00