15/02 2011

Informacja w sprawie wyborów do izb rolniczych

W dniu l grudnia 2010 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2010 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu: 3 kwietnia 2011 r. Członkiem izby rolniczej, z mocy prawa, jest każda osoba będąca płatnikiem podatku rolnego. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach i w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w jednej wybranej gminie. Osoby, które nie są rolnikami - kandydować nie mogą. Nie mogą również brać udziału w głosowaniu i składać podpisów na liście osób popierających kandydata. Należy -wyraźnie podkreślić, że pozostawanie rolników we wspólnocie małżeńskiej, nie jest równoznaczne z tym, że oboje są członkami izby i nie będzie to kryterium pozwalające na umieszczenie obojga na wykazie członków izby rolniczej uprawnionych do glosowania. W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tyś. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach posiadających więcej niż 4 tyś. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach na prawach powiatów grodzkich, wybrany może zostać tylko jeden rolnik, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim. Wybory do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przebiegać będą dwustopniowo (w dwóch etapach):
- w pierwszym etapie, spośród kandydujących rolników, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w powiatach ziemskich zostanie powołana Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
- w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze przewodniczącego, który z mocy prawa zostaje członkiem walnego zgromadzenia oraz drugiego delegata do walnego zgromadzenia. Następnie nowe walne zgromadzenie, wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rolnicy, którzy będą kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, najpóźniej do dnia 14 marca 2011 r. muszą zgłosić się i zarejestrować w Okręgowej Komisji Wyborczej, powołanej na terenie gminy.

1) Listy popierające kandydata na członka Rady Powiatowej ŚIR (kandydat musi zebrać minimum 50 podpisów osób popierających),
2) Druki zgłoszeń, oświadczenia, upoważnienia:
a) Kandydat zgłasza się sam,
b) Osoba fizyczna zgłasza kandydata,
c) Osoba prawna zgłasza kandydata,
3) Protokół rejestracji kandydata,
4) Oświadczenia dla członków Komisji Okręgowej,
5) Informacja dot. wyborów do ŚIR
Zgłoszenia kandydatów odbywają się u koordynatora właściwego Urzędu Gminy, Miasta i Gminy, Miasta w terminie do 14 marca 2011 r. (zgodnie z terminarzem wyborczym).