22/02 2011

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 roku (Czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

Proponowany porządek sesji :   

1. Otwarcie sesji .
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Przyjęcie protokołu z IV  sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Powzięcie uchwał w sprawie :
1/ uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.,
2/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2011 – 2017,    
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie,
4/ wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012 roku,
5/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
6/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin,
7/ przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na 2011 rok,
8/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Cieślach,   
9/ zmian osobowych w przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej,
10/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
11. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie sesji.


 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Włodarczyk