Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasocin! W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od dnia 1 lipca 2013 roku to  Gmina obligatoryjnie przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości zazwyczaj kierowane były na składowisko odpadów, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Ponadto  właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę na odbiór odpadów komunalnych i na tym kończyła się troska o odpady. W zasadzie jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była cena za odbierane odpady, uzależniona od wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi : np. odpady kuchenne i ogrodowe).
Od 1 lipca czekają nas duże zmiany w systemie gospodarki odpadami. Wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości  odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu  w odpowiedniej  instalacji  wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami a jedynie odpady które w żaden inny sposób nie mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu
są kierowane na składowisko odpadów. Gminy Krasocin jest zobowiązana do przekazywania odebranych odpadów komunalnych  do  Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa. Gminy otrzymały uprawnienia do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie  dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmować będą koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.
Rada gminy określi, w stosownej uchwale, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Ustalane opłaty , pobierane będą w wysokości oraz z częstotliwością ustaloną w odpowiedniej uchwale rady gminy. Za uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiadają właściciele danej nieruchomości.
Nowelizacja wyposażyła rady gmin także w nowe uprawnienia. Rada gminy może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ( czyli np.: sklepy, biura, szkoły), a powstają odpady komunalne. To rada gminy zdecyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie  z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  
Każda  Gmina do 16 lipca 2013r. jest zobowiązana wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych   i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo a także osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej  70% wagowo.
W przypadku nie spełnienia przez Gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg stosownie do art. 6d ust. 1 cytowanej ustawy i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady zbierane selektywnie , jak również ta firma odbierze nieselektywnie  gromadzone odpady  od właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych  są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl  lub  http://www.naszesmieci.pl

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00