Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Urząd Gminy w Krasocinie informacje, że:

1. firmą wyłonioną w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin jest:

  • P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów,
    tel. 41-38-11-581.

2. miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasocin (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) jest:

  • P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych SKŁADOWISKO „KĘPNY ŁUG”

3. poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Krasocin w 2012 roku wyniósł:

  • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 20,6%
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 0%

   poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Krasocin w 2013 roku wyniósł:

  • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 23%
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

4. poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składania w 2012 roku wyniósł:

  • TR = 73,6%

   poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do     składania w 2013 roku wyniósł:

  • TR = 11,8%

5. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 c, urząd gminy podaje informuje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie działają na podstawie umowy,              o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia                     z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

lp.

nazwa Firmy

papier, szkła, metale i tworzywa sztuczne

odpady budowlane i rozbiórkowe

poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych           do składania

 

 

2013r. w %

1

P.P.H.U. „TAMAX’ Tadeusz Cieślak

163,12- IV kwartał

0 – IV kwartał

0,8 IV- kwartał

2

„CZYSTOPOL” Adam Bielas

31,34 - IV kwartał

73,57 – III kwartał

 

 

100 - IV kwartał

100 – III kwartał

1,05 - IV kwartał

3,34 – III kwartał

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART–BIS”Sp.zo.o.

0 – III kwartał

0 – II kwartał

0 – I kwartał

0 – III kwartał

0 – II kwartał

0 – I kwartał

0 – III kwartał

0 – II kwartał

0 – I kwartał

4

P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz

5,09 – II kwartał

3,94 – I kwartał

0 – II  kwartał

0 – I kwartał

0 – II  kwartał

0 – I kwartał

 

6. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling – organizator Systemu ELEKTRYCZNE ŚMIECI  ul. Głowackiego 4a/15 25-368 Kielce Zakład Przetwarzania Odpadów, 26-065 Piekoszów,  ul. Czarnowska 56, odbiera i zagospodarowuje z terenu gminy Krasocin – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PAMIĘTAJ!

Termin "sprzęt" oznacza urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, a także urządzenia mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.

Natomiast "zużyty sprzęt" to taki, który poza warunkami określonymi wyżej, spełnia definicję odpadu zawartą w ustawie o odpadach tj. którego posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do jego pozbycia się jest zobowiązany.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte  w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego nie wolno ich umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00