19/12 2018

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_garbage-can-231869_640_pixabay.jpgWójt Gminy Krasocin informuje, że Rada Gminy w dniu 26 listopada 2018r. podjęła uchwałę o zmianie stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

 

• 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krasocin oraz z kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym kosztów odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo-budowlanych).
 
Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z pz. zm.). Zawiadomienia o wymiarze opłaty i terminach płatności będą dostarczać sołtysi na przełomie luty-marzec 2019r.