Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu nr 1/2017

Rada LGD "Nad Czarną i Pilicą" na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28.12.2017 wybrała operacje do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2017 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa. Miło nam poinformować, iż wszystkie planowane do realizacji operacje zostały wybrane do  dofinansowania i zmieściły się w  limicie środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Poniżej zamieszczamy Protokół z posiedzenia Rady w ramach w/w konkursu, Listę wniosków złożonych na w/w konkurs, Listę Operacji według uzyskanych punktów , spełniających kryteria oraz wybranych do wsparcia w ramach  w/w Konkursu, a także informacja o możliwości złożenia Protestu od punktowej oceny według lokalnych kryteriów.

Lista wniosków  złożonych na Konkurs                                                                                      

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia

Protokół z Posiedzenia Rady,

Informacja o możliwości wniesienia protestu:

1. Zgodnie z art. 23 ust l i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, LGD przekaże Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego przedmiotowy wniosek o udzielenie wsparcia i jeżeli zostaną spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. l lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady UE, Zarząd Województwa udzieli wsparcia na realizację operacji zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW).                              

2. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Wnioskodawcy ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem LGD na adres: ul. Konecka12, 26-070 Łopuszno.                                                                     

3. O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00