Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasocin - Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/127/19 rady Gminy Krasocin z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Rozdział I
Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację

I. Nazwa zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Popularyzowanie piłki wśród dzieci i młodzieży, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz bieżące utrzymanie stadionu w Bukowie.
 1. Cele zadania:
1) popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;
2) zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków do podnoszenia poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży;
3) dążenie do zwiększenia liczebności dzieci i młodzieży uprawiających spółkę nożną;
4) pozyskiwanie młodzieży do dalszego ukierunkowanego szkolenia sportowego;
5) szkolenie członków  klubu sportowego;
6) współzawodnictwo wśród dzieci i młodzieży;
7) udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym;
8) zakup odzieży, obuwia i sprzętu sportowego dla członków klubu sportowego;
9) bieżące utrzymanie stadionu w Bukowie.
2. Beneficjenci zadania:
Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży należących do drużyn korzystających z boiska sportowego w Bukowie.
3. Wysokość planowanych na rok 2020 środków publicznych na realizację zadania: 100 000,00
II. Nazwa zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Popularyzowanie łucznictwa, szkolenie dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych, udział w rozgrywkach oraz bieżące utrzymanie obiektu w Skorkowie
 1. Cele zadania:
1) popularyzacja łucznictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
2) udział w rozgrywkach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym, jak również międzynarodowym.
2. Beneficjenci zadania:
Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży  oraz osób dorosłych popularyzujących łucznictwo.
3. Wysokość planowanych na rok 2020 środków publicznych na realizację zadania: 30 000,00

Rozdział II
Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
2. Dotacja na realizację zadania przyznana będzie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. Dofinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania wymienionego w Rozdziale I nie może przekroczyć 95%, co oznacza, że wysokość udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł musi wynosić co najmniej 5% całości zadania.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057).
4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
6. Przyznana dotacja będzie przekazana w transzach po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
7. Oferenci mogą wnosić wkład własny w formie finansowej oraz pozafinansowej.
a) Wkład finansowy to środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Krasocin. Wkład pozafinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta.
b) wkład w formie finansowej: darowizny, składki, dotacje od innych podmiotów itp.
c) wkład w formie pozafinansowej: wkład osobowy, czyli praca społeczna członków organizacji oraz wkład rzeczowy.
8. Środki finansowe z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie następujących wydatków:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego;
b) zakup nagród rzeczowych;
c) delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe;
d) transport na zawody i zgrupowania sportowe;
e) ekwiwalenty sędziowskie;
f) płace szkoleniowców;
g) ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
h) obsługa techniczna;
i) opłaty licencyjne i startowe;
j) zakup niezbędnych materiałów i usług;
k) zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z utrzymaniem i naprawami komunalnymi obiektów sportowych i rekreacyjnych.  
l) koszty obsługi  zadania w tym: obsługa księgowa i administracyjna, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne i reklamowe, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.

Rozdział III
Terminy i procedura składania ofert

1. Pisemne oferty wypełnione komputerowo czy czytelnym pismem ręcznym, opieczętowane i  podpisane czytelnie przez osoby, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym działalność podmiotu należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 28 luty 2020 roku do godziny  12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, pok. nr 8. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr  1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania, opracowanej na podstawie obowiązującego wzoru. Oferty złożone na druku innym niż określonym wyżej zostaną odrzucone.

2. Wzory ofert dostępne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
- na stronie internetowej www.krasocin.com.pl
- w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Krasocin pok. 16.

3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis statutu i aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
c) zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu.
W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
4. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
Pełna nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania, adnotację ,,Otwarty konkurs ofert     na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ’’.
5. Oferta nadesłana w inny sposób niż w punkcie 1 (np. faksem, poczta elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału
w konkursie.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz załączoną dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.

Rozdział IV
Termin i realizacja zadania

1. Realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy i zakończy 31 grudnia 2020 roku.
2. Realizacja zadania przebiega zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wsparcie realizacji zadania, która w szczególności określa zadania i sposób przekazywania oraz rozliczania środków zgodnie z programem przedstawionym w ofercie.

Rozdział V
Termin otwarcia ofert, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 14 dni od daty terminu składania ofert.
2. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Krasocin. Komisja sporządzi pisemny protokół oraz dokona kwalifikacji złożonych ofert do otrzymania dotacji.
3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
1) Ocena terminowości złożenia oferty;
2) Ocena kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji;
3) Ocena zgodności druku oferty – zgodnej ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu;
4) Ocena zgodności oferty z rodzajem zadania określonym w  ogłoszeniu;
5) Ocena czy oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie zadania określonego w konkursie.
6) Ocena zadeklarowanego przez oferenta wymaganego wkładu własnego – co najmniej 5% całkowitych kosztów.
7) Ocena ofert pod względem podpisania i opieczętowania jej przez osoby upoważnione.
8) Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.
9) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania.

Pouczenie:
Dopuszcza się wezwanie oferenta do uzupełnienia braków formalnych w zakresie braku podpisów, pieczęci, daty i poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie OGŁOSZENIA w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasocin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Oferent dopuszcza przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu finansowanymi z dotacji w granicach do 10% wartości poszczególnych pozycji kosztów bez konieczności uprzedniego informowania Zleceniodawcy. Przesunięcia dokonane w tych granicach nie stanowią podstawy do zmiany umowy, ale należy je później uzasadnić
w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania. Dopuszczalne przesunięcia nie mogą zmniejszyć całkowitego kosztu zadania.
2. Wszelkie przesunięcia wydatków powyżej 10% danej pozycji kosztorysu wymagają zgody Zleceniodawcy. Zmiana wysokości wydatków z dotacji powyżej 10% danej pozycji kosztorysu, bez wymaganej zgody Zleceniodawcy traktowana będzie jako pobranie dotacji w nadmiernej wysokości i podlegać będzie zwrotowi wraz z odsetkami liczącymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji.


Krasocin, dnia 7 lutego 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00