Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2020    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery

XXVII sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję XXVII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXVII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2019/2020.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
6. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin, Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia rezygnacji Pana Jacka Sienkiewicza z członkostwa w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie;
2) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Krasocin do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie;
3) zamiaru wystąpienia Gminy Krasocin ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
5) przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024, za lata 2018-2019";
6) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
8) udzielenia pomocy finansowej;
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020–2030;
10) zmian w budżecie gminy na 2020 r.

8. Wolne wnioski.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXVII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący rady Gminy

Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00