18/12 2020

Gmina Krasocin ogłasza nabór dzieci do Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek".

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do składania „Karty Zgłoszenia Dziecka". Otwarcie placówki planowane jest 1 marca 2021 r. z możliwością przesunięcia terminu do 1 miesiąca, tj. 1 kwietnia. Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać pobierając na stronie internetowej: www.krasocin.com.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTUpn. „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Gmina Krasocin ogłasza nabór dzieci do Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek”. Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do pobrania „Karty zgłoszenia Dziecka” dostępnej na stronie internetowej www.krasocin.com.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.
„Kartę zgłoszenia dziecka” należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek” 
w terminie od 18.12.2020 r. do 22.01.2021 r. w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

O kolejności przyjęcia będą decydować następujące kryteria:
1. Oboje rodziców lub jeden rodzic kandydata chce podjąć zatrudnienie.
2. Oboje rodziców lub jeden rodzic kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (zaświadczenie o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej/ kształceniu w systemie dziennym).
3. Rodziny, w których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wobec dziecka lub któregoś z rodziców lub rodzeństwa (kopia orzeczenia o niepełnosprawności).
4. Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych (oświadczenie o pobycie dziecka w rodzinie zastępczej).
5. Dziecko z rodziny wielodzietnej w rozumieniu art.3 pkt 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (oświadczenie o liczbie wychowywanych dzieci).
6. Dzieci osób przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, opiekujące się dzieckiem w wieku 0-1 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu włoszczowskiego.
Dofinansowanie projektu z UE: 1538262,52 zł

 

Do pobrania: 

Ogłoszenie.pdf

Karta zgłoszenia dziecka.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Zarządzenie nr 2.pdf

Zarządzenie nr 3.pdf