Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 16 Kwiecień 2021    |    Imieniny obchodzą: Julia, Erwina, Benedykt

XXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin

herb_krasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157 i poz. 2255), zwołuję XXVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2021 rok;
2) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok;
3) przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Krasocin;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5) zmieniająca Statut Gminy Krasocin;
6) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
9) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krasocin;
10) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bukowa;
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020–2030;
12) zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
13) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
14) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2021 rok;
15) udzielenia pomocy finansowej.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00