22/12 2020

XXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin

herb_krasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157 i poz. 2255), zwołuję XXVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2021 rok;
2) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok;
3) przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Krasocin;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5) zmieniająca Statut Gminy Krasocin;
6) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
9) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krasocin;
10) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bukowa;
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020–2030;
12) zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
13) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
14) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2021 rok;
15) udzielenia pomocy finansowej.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Bogdan Bukowski