Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 5 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Adrian, Fryderyk, Oliwia

XXX sesja Rady Gminy Krasocin

herb_krasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i poz. 180), zwołuję XXX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad XXX. sesji Rady Gminy Krasocin.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  3) zawarcia pomiędzy Gminą Krasocin, a Gminą Łopuszno porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej;
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Informacje i komunikaty.
 7. Zamknięcie obrad XXX. sesji Rady Gminy Krasocin.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00