19/02 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego- dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachy śnieg. Obowiązek odśnieżania dachu a także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrażając bezpieczeństwu ludzi znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Przypomina również, że kto nie zapewni wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny ( art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto nie właściwie użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowi obiektu podlega karze grzywny nie mniej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku ( art. 91a ustawy- Prawo budowlane)
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń , zwracam się do wszystkich o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.