Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 13 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Gloria, Robert, Serwacy

XXXII sesja Rady Gminy Krasocin

Herb GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i poz. 180), zwołuję XXXII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXXII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za 2020 rok.
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021–2023;
2) zmieniająca Statut Gminy Krasocin;
3) zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Występy na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, stanowiących własność Gminy Krasocin;
4) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Stojewsko stanowiącej własność Gminy Krasocin;
5) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krasocin stanowiącej własność Gminy Krasocin;
6) udzielenia pomocy finansowej;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
8) zmian w budżecie gminy na 2021 r.

8. Wolne wnioski.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXXII. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00