09/07 2021

Podpisanie umowy w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”

podpisanie umowyW dniu 1 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy w Słupi podpisano porozumienie w sprawie opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”. W imieniu poszczególnych gmin porozumienie podpisali:

- p. Irena  Marcisz – Wójta Gminy Łopuszno,

- p. Ireneusz Gliściński – Wójta Gminy Krasocin

- p. Robert Wielgopolan – Wójta Gminy Słupia Konecka.

 

Po podpisaniu porozumienia przystąpiono do części merytorycznej, gdzie zaprezentowano m.in. wstępną diagnozę obszaru gmin. Łącznie samorządy te zajmują powierzchnię 476,41 km² i zamieszkuje go 22 888 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 48,04 os./km². Sytuacja społeczno-gospodarcza gmin objętych strategią pozwala wysunąć następujące wnioski:

Potencjał ludnościowy gmin objętych strategią zmniejsza się. Potwierdzeniem tej sytuacji jest ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. Dodatkowo prognozy demograficzne wskazują iż do roku 2030 liczba mieszkańców  na obszarze realizacji strategii będzie malała.
W najbliższych latach znacznie wzrośnie liczba mieszkańców gmin w wieku poprodukcyjnym co wskazują na pogłębiający się problem starzejącego społeczeństwa.
Liczba uczniów w szkołach w ostatnich latach jest niezmienna.
Mieszkańcy maja zapewniony dostęp do wychowania przedszkolnego natomiast brakuje miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 9złobków, klubów dziecięcych).
Aby zahamować niekorzystna sytuację demograficzną powinny zostać podjęte działania, które wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców m.in.:
- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych (np. do miejsc w żłobkach i przedszkolach, do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej, dostępu do  kultury)

- tworzenie atrakcyjnych warunków do osiedlania się,

- tworzenie atrakcyjnych warunków do zakładania działalność gospodarczą,

- zapewnienie dostępu do infrastruktury kulturowej, rekreacyjnej.

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na obszarze gmin z roku na rok wzrasta. Wzrasta liczba nowo rejestrowanych podmiotów.
Spada systematycznie stopa bezrobocia.
W najbliższych  latach należy spodziewać się spadku liczby osób i rodzin korzystających z pomocy OPS. Wzrośnie natomiast liczba osób korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności i długotrwałej lub ciężkiej choroby co jest spowodowane starzejącym się społeczeństwem. Wzrośnie liczba osób korzystających z pomocy z powodu i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Wobec wysokiej dynamiki wzrostu grupy osób starszych, istnieje potrzeba rozszerzenia  oferty pomocy społecznej osobom starszym i chorym. Z uwagi na rosnącą bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także uzależnienia konieczne jest wzmocnienie działań z zakresu pomocy w funkcjonowaniu rodziny.
Gminy objęte strategią wyróżniają się walorami przyrodniczymi oraz dostępnością do wielu szlaków turystycznych. Na obszarze gmin występują cenne obszary chronione w tym obszary NATURA 2000.
Na obszarze gmin znajdują się cenne zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego.
Istnieje potrzeba ochrony środowiska naturalnego poprze podjęcie działań zmawiających niską emisję.
Gminy są w pełni zwodociągowane, problemem jest ich skanalizowanie które jest niskie.
Analiza budżetu gmin wskazuje na dość korzystną sytuację finansową.


Biorąc pod uwagę te i inne dane z diagnozy, w dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o wspólnych projektach z obszaru:

- gospodarki wodno-ściekowej,

- drogowej,

- turystycznej,

- informatycznej,

- energetyki odnawialnej,

- gospodarki odpadami,

- infrastruktury edukacyjnej, sportowej

- ochrony bioróżnorodności.

Kolejne spotkanie robocze samorządów zaplanowano w sierpniu br.

 

Poniżej zdjęcia ze spotkania i podpisania porozumienia w Urzędzie Gminy Słupia.

Galeria Galeria Galeria Galeria
Galeria Galeria Galeria Galeria
Galeria Galeria Galeria Galeria
Galeria Galeria Galeria Galeria
Galeria Galeria Galeria