10/09 2008

Zaproszenie na świadczenie wybranych usług integracji społecznej

b_150_100_16777215_00_images_stories_znaczek_programu.JPG

Wójt Gminy Krasocin (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie  wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Opis zamawianych usług – wynikający z zapisów zatwierdzonego Planu Działania:

"Usługi dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”

Usługi tego rodzaju winny polegać na :

Termin wykonania zamówienia: od 20 września 2008 do 15 grudnia 2008 r.

Więcej na ten temat w załączniku:

 

pdf-icon.JPG

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej – Gmina Krasocin

 5699-52052-word_icon.jpg

Oferta techniczno - finansowa w ramach programu usług integracji społecznej

pdf-icon.JPG

Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Krasocin z dnia 2008.04.10

 5699-52052-word_icon.jpg

Sprawozdanie z realizacji usług w programie integracji społecznej

pdf-icon.JPG

Umowa na świadczenie usług społecznych

 5699-52052-word_icon.jpg

Plan działania Gminy Krasocin

pdf-icon.JPG

Informacja oceny i wyboru usług integracji społecznej