14/11 2008

Konkurs „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży"

Organizatorami plebiscytu „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" jest Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. Aby wziąć udział w plebiscycie „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" należy przesłać maksymalnie dwie prace plastyczne przedstawiające w sposób żartobliwy wyobrażenia o wpływie informatyki na nasze życie codzienne, wykonane w dowolnej technice (farby, kredki, ołówek) wykonane na kartce o powierzchni maksymalnej A4 do Działu Marketingu i Promocji Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. ul. Śniadeckich 31,25-366 Kielce z dopiskiem „Konkurs".

Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół wyższych), których opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo w plebiscycie i przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla celów z poinformowaniem uczestnika o otrzymanej nagrodzie, związanych z opublikowaniem zwycięskich prac w środkach masowego przekazu i podaniem autorstwa uczestnika, którego praca została wybrana oraz pełnej nazwy szkoły (i jej adresu), do której uczestnik uczęszcza. Warunkiem dopuszczenia każdej pracy do konkursu jest dołączenie do niej formularza zgody opiekuna uczestnika konkursu, którego praca jest nadesłana na przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

Nagrodami w konkursie „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" są licencje na oprogramowanie Corel Draw 12 oraz odtwarzacze MP3 o łącznej wartości około 8000 zł.

Nagroda I - 15 licencji dla Szkoły, do której uczęszcza autor wybranej pracy konkursowej + odtwarzacz MP3 dla autora.

Nagroda II - 10 licencji dla Szkoły, do której uczęszcza autor wybranej pracy konkursowej + odtwarzacz MP3 dla autora.

Nagroda II - 5 licencji dla Szkoły, do której uczęszcza autor wybranej pracy konkursowej + odtwarzacz MP3 dla autora.

Więcej o konkursie na stronie internetowej http://www.zeto-kielce.com.pl/konkurs/regulamin-konkursu