Gmina Krasocin przystępuje w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnienio-wej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opieku-na, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej bę-dzie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stop-nia i rodzaju niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie, numer telefonu – 41 39 17 316, kom. 503 186 727, lub osobiście w siedzibie Ośrodka. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2024 r.
Ważne strony gdzie można uzyskać informacje:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024