ZdjęcieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663, z 2023 r. poz. 4974 oraz z 2024 r. poz. 1646 i 2377), na wniosek Wójta Gminy Krasocin, zwołuję nadzwyczajną V. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Do wniosku zaproponowano następujący porządek obrad sesji:    

  1. Otwarcie obrad V. sesji Rady Gminy Krasocin.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2024-2033;

2) zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
3) zmieniająca Statut Gminy Krasocin.

  1. Zamknięcie obrad V. sesji Rady Gminy Krasocin.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Sitkowski