Gmina Krasocin jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis). Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji (miejscowość Krasocin) określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem:
http://bip.krasocin.com.pl/download/attachment/673/gminny-program-rewitalizacji-na-lata-2016-2023.pdf
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.
Termin składania ofert: od 04.08.2022r. do 26.08.2022r. (do godz. 13:00)
 
Krasocin 04.08.2022r.

Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin