02/10 2014

e-deklaracja

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183), oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym i znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy w Krasocinie zapewnienia obywatelom możliwość składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Platforma ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Aby złożyć „śmieciową” deklarację poprzez ePUAP należy posiadać bezpłatny profil zaufany dostępny dla każdego obywatela lub podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Aby uzyskać bezpłatny profil zaufany wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia, aby potwierdzić swoją tożsamość. Wizyta ta jest jednorazowa.

Podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem  można kupić w kilku firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki.

Po założeniu konta, trzeba zalogować się do systemu, wypełnić odpowiedni formularz Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następnie podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać do urzędu.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Gminy drogą elektroniczną. Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Złóż e-deklarację przez e-PUAP