Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma

Uncategorised

Rada Gminy

Rada gminy (w gminach miejskich: rada miejskarada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).

W gminach mających do 20 000 mieszkańców rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w pozostałych (w tym miastach na prawach powiatu) stosuje się ordynację proporcjonalną.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990–2017 trwała 4 lata).

Na czele rady stoi przewodniczący oraz, w liczbie od 1 do 3, wiceprzewodniczący. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda.

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PEŁNOMOCNIK  DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Karolina Wójcik
Godziny Przyjęć Interesantów:
• Wtorek w godzinach (8:00 - 13:00)
• Środa w godzinach (8:00 - 13:00)

Telefon: 41 39 17 067 w. 111
Adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań pełnomocnika należy:
1. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej.
2. Przygotowywanie wspólnie z GKRPA projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Współpraca z  instytucjami  i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy lokalnych, regionalnych i  ogólnopolskich kampanii edukacyjnych
6. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Punkt Konsultacyjny w Krasocinie czynny w czwartki według harmonogramu w godzinach od 14.00 – 18.00

Harmonogram pracy w Punkcie Konsultacyjnym
na II semestr 2021 roku.

  Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
 I termin  12.07.2021 r.  02.08.2021 r.  06.09.2021 r.  04.10.2021 r.  15.11.2021 r.  06.12.2021 r.
II Termin   19.07.2021 r.  23.08.2021 r.  20.09.2021 r.  18.10.2021 r.  29.11.2021 r.  13.12.2021 r.

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Krasocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Krasocin.

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre artykuły bądź załączniki częściowo nie są dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Włodarski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 39 17 026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krasocin, ul Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia.

 • Pierwszego wejście - główne, od strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obok drzwi znajduje się dzwonek do wzywania pracownika Urzędu Gminy Krasocin w celu pomocy oraz obsługi na poziomie parteru.
 • Drugie wejście - tylne, prowadzące do budynku urzędu znajduje się od strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie prowadzą do niego żadne schody czy podjazdy. Obok drzwi znajduje się dzwonek do wzywania pracownika urzędu w celu pomocy oraz obsługi na poziomie parteru.
 • Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wyznaczono na parkingu od strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, znajduje się najbliżej wejścia głównego
 • Osoby niesłyszące, słabosłyszące lub głuchonieme, posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z tłumacza języka migowego. Z pracownikiem posługującym się językiem migowym można ustalić wizytę na konkretny termin za pomocą kontaktu listownego na adres:

  Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

  lub za pomocą kontaktu poprzez e-mail na adres:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  opiekunowie osoby niepełnosprawnej w celu ustalenia wizyty z pomocą tłumacza języka migowego mogą dzwonić pod numer 41 39 17 026

  Pracownik jest dostępny w godzinach otwarcia urzędu przez 8 godzin dziennie.

Świętokrzyskie Innowacje. 30 lat Samorządności. 20 lat Województwa

https://swietokrzyskie.polskamultimedialna.pl/media/book/swietokrzyskie4/

Oddziały Przedszkolne

Oddział Przedszkolny w Krasocinie
ul.Floriańska 1
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Bukowie
ul. Szkolna 8
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Olesznie
Ul. Szkolna 34
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Cieślach
Cieśle 63
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Czostkowie
Czostków 83
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Mieczynie
Mieczyn 8
29-105 Krasocin

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności