HerbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663, z 2023 r. poz. 4974 oraz z 2024 r. poz. 1646), na wniosek Wójta Gminy Krasocin, zwołuję nadzwyczajną II. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Do wniosku zaproponowano następujący porządek obrad sesji:
  
1.    Otwarcie obrad II. sesji Rady Gminy Krasocin.
2.    Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.   
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    powołania Komisji Rewizyjnej;
2)    powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3)    powołania Komisji Planowania, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż.;
4)    powołania Komisji Regulaminowo – Statutowej, Oświaty i Kultury;
5)    powołania Komisji Informacyjnej, Zdrowia i Opieki Społecznej;
6)    wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
7)    wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
8)    wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż.;
9)    wyboru Przewodniczącego Komisji Regulaminowo – Statutowej, Oświaty i Kultury;
10)  wyboru Przewodniczącego Komisji Informacyjnej, Zdrowia i Opieki Społecznej.


5.    Wolne wnioski.
6.    Informacje i komunikaty.
7.    Zamknięcie obrad II. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Sitkowski