HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663, z 2023 r. poz. 4974 oraz z 2024 r. poz. 1646) zwołuję III. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:    

1. Otwarcie obrad III. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za 2023 r.
5. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2023 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
2) przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;
3) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2023 Gminy Krasocin;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2024-2033;
6) zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
7) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2024 rok;
8) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.

7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad III. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Sitkowski