herb GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611) zwołuję XL. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XL. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
3) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) uznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za bezzasadną;
5) Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
6) wynagrodzenia Wójta Gminy Krasocin;
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
9) zmiany uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XLII/187/06 z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyposażenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie w majątek gminny;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krasocin na lata 2018-2022;
11) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Chotów Chałupki;
12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
13) zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XL. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski