Herb GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję XLV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:    
1. Otwarcie obrad XLV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej;
2) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasocin na lata 2022 – 2032;
3) użyczenia  nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krasocin stanowiącej własność Gminy Krasocin dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie;
4) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czostków stanowiącej własność Gminy Krasocin;
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
7) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XLV. sesji Rady Gminy Krasocin.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski