Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 1005) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję XLVI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XLVI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za 2021 r.
6. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
2) przekazania wniosku według właściwości Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach;
3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków na rzecz jej współwłaściciela;
4) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2021 dla Gminy Krasocin;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) przyznania Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Doroty dz. m. i św. Tekli dz. w Krasocinie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Skorków - cmentarz" na terenie gminy Krasocin;
8) przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
10) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

8. Wolne wnioski.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XLVI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski