HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję XLVII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:    

 1. Otwarcie obrad XLVII. sesji Rady Gminy Krasocin.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
 4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
 5. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.
 6. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2021 rok:
  1. debata nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2021 rok;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia gminy.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Krasocin za 2021 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasocin, na rok szkolny 2022/2023;
  2. nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Świdno gmina Krasocin;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
  5. zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  6. uchwalenia zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin dla działki nr ewid. 619/2  obręb 0005 Czostków.
 15. Wolne wnioski.
 16. Informacje i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad XLVII. sesji Rady Gminy Krasocin.

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski