Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 655, poz. 830 i poz. 1301) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663), zwołuję nadzwyczajną XLVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XLVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Informacje i komunikaty.
6. Zamknięcie obrad XLVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski