herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LVI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LVI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie, na ręce rodziny, Orderu Krzyża Niepodległości klasy II, nadanego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę porucznikowi Bronisławowi Ziętalowi.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) nadania nazw ulic w miejscowości Krasocin na terenie Gminy Krasocin;
2) planu na 2023 rok dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin;
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasocin;
5) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasocin;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
7) zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
8) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 2022 r.;
9) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 r.;
10) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 2022 r.;
11) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. za II półrocze 2022 r.;
12) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za II półrocze 2022 r.

6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad LVI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski