Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180 i poz. 694), zwołuję XXXIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za 2020 r.
5. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
2) przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
3) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2020 dla Gminy Krasocin;
4) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno gmina Krasocin;
6) udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Kultura dla Wszystkich”;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
8) zmian w budżecie gminy na 2021 r.

7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad XXXIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski