Stowarzyszenie „Kultura dla wszystkich” w okresie od 27 lipca do 27 października 2021 r. realizowało projekt „Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie” w ramach podpisanej umowy Nr 01169-6935-UM1311823/21 z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Projekt był realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu na obszarze objętym LSR poprzez wybudowanie miasteczka ruchu w msc. Lipie, udostępnionego dla lokalnej społeczności oraz osób przyjezdnych.

Kwota dofinansowania: 106 611,00 zł