konkursWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na napisanie krótkiego wiersza o tematyce czystego powietrza. Inicjatywa przeznaczona jest dla wszystkich uczniów z klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin, pod hasłem: „W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem”

Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza, składającego się maksymalnie z trzech zwrotek. Treść wiersza ma nawiązywać do sposobu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez wprowadzanie ekologicznych źródeł ogrzewania i powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia ryzyka lub zagrożeń związanych z utratą zdrowia lub życia w różnych jego aspektach. Uczestnik do konkursu zgłasza tylko jeden wiersz, który musi być ułożony samodzielnie przez uczestnika konkursu nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany w żadnych innych konkursach. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu na rzecz ochrony środowiska, pokazanie najmłodszym, iż każdy z nas odpowiada za stan środowiska, a także zwrócenie uwagi na możliwości poprawy jakości powietrza.

Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie, zgodnie z oświadczeniem zawarty w załączniku nr. 1, które należy dołączyć do wiersza. Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem konkursu. Każda ze szkół może złożyć maksymalnie dziesięć wierszy. Do konkursu nie będą dopuszczone prace napisane zespołowo. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów 1-go, 2-giego i 3-go miejsca oraz nagrodę specjalną Wójta Gminy Krasocin, a także trzy wyróżnienia. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel koordynujący dostarcza wiersze na arkuszach A4 (które powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora wiersza, nazwą szkoły oraz zawierać dołączone oświadczenie), do Urzędu Gminy w Krasocinie pokój nr 14 II piętro, w terminie do 30.11.2023r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie urzędu www.krasocin.com.pl

Wójt Gminy Krasocin

Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną.docx