Samochód elektryczny ładowany ze źródeł energii odnawialnejWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów z klas od I do IV szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin, pod hasłem: „W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu w formacie A4 lub A3 dowolną techniką (tj. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). Tematyka prac ma nawiązywać do sposobu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez wprowadzanie ekologicznych źródeł ogrzewania. Celem konkursu jest pokazanie najmłodszym, iż każdy z nas odpowiada za stan środowiska, a także zwrócenie uwagi na możliwości poprawy jakości powietrza.
Prace plastyczną należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami, wpisując : nazwę szkoły, imię i nazwisko autora pracy, klasa. Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie, zgodnie z oświadczeniem zawarty w załączniku nr. 1, które należy dołączyć do pracy.
Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem konkursu oraz sposobie jego ujęcia. Każda ze szkół może złożyć maksymalnie pięć prac. Do konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane zespołowo.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów 1-go, 2-giego i 3-go miejsca oraz nagrodę specjalną Wójta Gminy Krasocin, a także dwa wyróżnienia. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel koordynujący dostarcza prace do Urzędu Gminy w Krasocinie pokój nr 14 w terminie do 16.11.2022r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie urzędu www.krasocin.com.pl

 

Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną.docx


Wójt Gminy Krasocin