ZdjęcieFirma Adam Bielas CZYSTOPOL w ramach dotrzymania warunku umowy Nr 272.6.2021 pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiące wyłącznie placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne gminy Krasocin. ”Zakupiła i dostarczyła w dniu 08.12.2022r., dla każdej ze szkół pojemniki na zużyte baterie w celu szerzenia świadomości wśród dzieci dotyczącej właściwej segregacji i postępowania z  odpadami niebezpiecznymi. 

Baterie za względu na stan chemiczny należą do odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt i całego środowiska. W ich skład wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki rtęci, kadmu i ołowiu. Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.