Przydomowe oczyszczalnie ściekówW dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany  w  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), które wprowadzają nowe obowiązki dla gmin tj:

  • sporządzanie 2 letniego planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków;
  • przeprowadzenie kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania);
  • sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.

Niezastosowania się gmin do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować będzie nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od 10.000 do 50.000 zł.

Wójt gminy sprawuje kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy, dlatego apelujemy:

  • jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
  • użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność;
  • masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania;
  • obowiązkowo podpisz umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/ osadników z przydomowej oczyszczalni z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin;
  • zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych;
  • zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  z ostatnich 12 miesięcy;
  • przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

Szczegółowa procedura kontroli zawarta jest w treści Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin  Nr 13/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Krasocin.

 Kontrola w powyższej sprawie już się rozpoczęła i przeprowadzają ją upoważnieni pracownicy z Urzędu Gminy w Krasocinie oraz z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie.